Esteu aquí

Dades bàsiques

"Dades bàsiques" recull la informació sobre els objectius de la Fundació Terra i les coordenades tant per contactar-hi com per fer donacions.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

Vivim en un món que esta canviant. Es tracta d’un canvi global – en el clima, l’ús inconscient del sòl, l'ús excessiu de l’aigua, l’expansió urbana sense límits – és un constant d’amenaces pel nostre planeta Terra.

La Fundació Terra fou creada el 1994 per persones vinculades al moviment ecologista. La seva fou una aposta no tant per crear una nova entitat com per dotar a la societat d'una eina que permetés recollir voluntats que sumessin a favor de la innovació ambiental.

Durant més de 20 anys, aquest equip de persones ha atorgat a la fundació una estil de govern propi basat en la transparència i una gestió comptable que ha sabut no hipotecar els actius de l'entitat en els moments en què per la pròpia crisi social l'entitat va fer front a la pèrdua d'aportacions econòmiques.

La Fundació Terra té aprovada una política de transparència i un codi ètic que es poden consultar. L'activitat de la Fundació Terra s'organitza per ser eficient, eficaç, rigorosa, transparent, orientada als resultats i compromesa amb la societat que serveix
Contactar amb l'oficina de la fundació Terra a la seva seu social al carrer Avinyó, 44 de Barcelona.

La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més holístic que contribuís a vertebrar  una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta. Fou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general.

La teva amistat ens dona alè per al futur

La Fundació Terra és una entitat sense ànim de lucre que treballa des la més absoluta transparència. Per això pots consultar totes les seves memòries d'activitats i balanços socials. 
Estem convençuts que quan recolzes la nostra visió a favor d'una nova ètica ecològica des de la pràctica quotidiana ens ajudes a difondre eines concretes per fer una societat més sostenible des de la independència i la innovació tal com portem fent des de 1994

Que a tots els efectes previstos per la legislació espanyola, i en concret la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, les donacions a la Fundació Terra es poden desgravar fiscalment (25% les persones físiques sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques) de la base imposable si es disposa del corresponent certificat emès per l'entitat una vegada s'ha fet efectiva la donació amb caràcter irrevocable i per als fins generals de la Fundació.
La Fundació Terra rendeix comptes anualment al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura. Els comptes anuals s'elaboren d'acord amb les normes legals vigents d'adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense ànim de lucre i representen una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

El Codi Ètic de la Fundació Terra és un instrument estructural per tal de garantir una conducta a favor dels valors cívics que emanen dels propis objectius de l’entitat. Es tracta doncs d’un compromís que l’equip directiu de la Fundació Terra davant de la societat a la qual serveix a la transparència respecte a las pràctiques tant de caire organitzatiu com de participació. El codi ètic doncs defineix mesures encaminades a augmentar la transparència a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control a disposar de bones pràctiques en l’àmbit del bon govern.

Pàgines