Esteu aquí

Els membres del patronat

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Els membres històrics del patronat de la fundació amb els nous patrons el dia de la seva elecció el 19 de gener de 2018.
Los membres del patronat de la Fundació Terra, d'esquerra a dreta, el Sr. Retana, el Sr. Lloret, el Sr. Terradas y el Sr. Castell.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

El patronat es reuneix un mínim de dos cops l'any amb l'assistència de tots els seus membres i totes les activitats són aprovades per consens i sense criteris discriminatoris, en pública concurrència quan és necessari i amb total transparència en els processos de selecció. De totes les reunions del Patronat s'aixeca la corresponent acta signada per tots els seus membres. Les actes són el testimoni que mostra l'evolució de l'entitat des de la seva creació.

Totes les activitats promogudes des del Patronat s'adapten a la finalitat social de l'entitat i reflecteixen l'interès  d'aquestes. Es publica anualment la memòria d'activitats (balanç social), la qual  es pot consultar en aquesta pàgina web institucional. La planificació de les activitats s'adapta als requisits exigits per la Llei de fundacions i és aprovada pel Patronat. Tant el programa Anual com les Comptes o balanç social i econòmic es diposita en el Protectorat del Ministerio de Cultura de l'Estat espanyol. Es disposa d'un sistema d'indicadors per a avaluar la consecució dels objectius marcats de cada exercici.

El Patronat és el garant de desenvolupar la missió de l'entitat, animar i posar a disposició de la societat les millors eines possibles per a la transformació social, des de l'activisme en la sensibilització ambiental i energètica, l'austeritat i el decreixement. La visió no és altra que la de col·laborar des de la petita i creativa escala a obrir camins valents cap a l'autèntica sostenibilitat de l'espècie humana sobre la Terra, amb l'objectiu de ser part de la solució en lloc de part del problema.

Des de la seva fundació el 1994 fins el 2017 es va mantenir el mateix patronat. El 19 de gener 2018 foren elegits com a membres del patronat les persones que actualment governen la fundació:

Jaume Terradas, President
Javier Retana , Secretari
Francisco Lloret, Vicepresident
Carles Castell, vocal

Acceés a l'escriptura notarial de nomenament.