Esteu aquí

Els membres del patronat

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Els membres del patronat l'any 2014, l'equip que va acomplir els 20 anys al davant de l'entitat.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

El patronat es reuneix un mínim de dos cops l'any amb l'assistència de tots els seus membres i totes les activitats són aprovades per consens i sense criteris discriminatoris, en pública concurrència quan és necessari i amb total transparència en els processos de selecció. De totes les reunions del Patronat s'aixeca la corresponent acta signada per tots els seus membres. Les actes són el testimoni que mostra l'evolució de l'entitat des de la seva creació.

Totes les activitats promogudes des del Patronat s'adapten a la finalitat social de l'entitat i reflecteixen l'interès  d'aquestes. Es publica anualment la memòria d'activitats (balanç social), la qual  es pot consultar en aquesta pàgina web institucional. La planificació de les activitats s'adapta als requisits exigits per la Llei de fundacions i és aprovada pel Patronat. Tant el programa Anual com les Comptes o balanç social i econòmic es diposita en el Protectorat del Ministerio de Cultura de l'Estat espanyol. Es disposa d'un sistema d'indicadors per a avaluar la consecució dels objectius marcats de cada exercici.

El Patronat és el garant de desenvolupar la missió de l'entitat, animar i posar a disposició de la societat les millors eines possibles per a la transformació social, des de l'activisme en la sensibilització ambiental i energètica, l'austeritat i el decreixement. La visió no és altra que la de col·laborar des de la petita i creativa escala a obrir camins valents cap a l'autèntica sostenibilitat de l'espècie humana sobre la Terra, amb l'objectiu de ser part de la solució en lloc de part del problema.

Membres del Patronato (entre 1994 y 2017)
Jordi Miralles, President
Jesús Casado, Secretari
Joan Dolcet, Vicepresident
Gemma Martín, Vicesecretària
Ralf Massanés, Vocal

Escriptura pública de relecció del patronato el 2014