Esteu aquí

Informació econòmica

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
La Fundació Terra, una entitat per a l'acció ambiental
La Fundació Terra rendeix comptes anualment al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura.

Els comptes anuals s'elaboren d'acord amb les normes legals vigents d'adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense ànim de lucre i representen una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

Transparència
La Fundació Terra obté els seus fons de donacions privades, empreses i subvencions d'organismes públics. La disponibilitat de fons varia d'any en any en funció dels projectes que es dissenyen. Els càrrecs del patronat són sense remuneració ni dietes. Tots els recursos econòmics que s'obtenen s'inverteixen, tant si provenen d'entitats públiques com privades en el desenvolupament dels objectius fundacionals. La Fundació Terra rendeix comptes anualment al protectorat del Ministerio de Cultura. La memòria anual de les activitats està disponible en aquesta mateixa web .
 
El programa anual d'actuació està centrat en:
  • promoure la sostenibilitat impulsant les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi així com l'ecologia pràctica en general;
  • elaborar materials d'educació i divulgació ambiental tant per a docents com per a públics multiplicadors;
  • fomentar estratègies a favor de la sostenibilitat que puguin ser útils a les persones que vulguin adoptar un estil de vida més simple i amb menys petjada ecològica;
  • mantenir el portal de l'ecologia pràctica www.terra.org