You are here

Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva.
La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una més gran responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l'esperit que "els petits canvis són poderosos".
La Fundación Tierra tiene como objetivo canalizar y fomentar iniciativas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en los temas ambientales. La Fundación trabaja bajo el espíritu de que "los pequeños cambios son poderosos" para tratar de incentivar la cultura ambiental con un cambio de perspectiva.

La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més holístic que contribuís a vertebrar  una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta. Fou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general.

La Fundación Tierra creada en 1994 nació no para añadir una nueva entidad  ambiental o ecologista al país sino para aportar un enfoque más holístico en la consecución de una sociedad más sostenible que respetara los sistemas naturales del planeta. Fue fundada por tres jóvenes procedentes del movimiento ecologista de Cataluña persuadidos que la problemática ambiental tenía su raíz en la percepción cultural de la naturaleza y nuestro entorno en general.

El logotip actual  de la Fundació Terra va ser creat el 2001 com a imatge gràfica per al portal terra.org. L'any 2012 es va adoptar com logotip institucional en la mesura que es va fer una homogenització de la imatge gràfica de l'entitat a fi que tots els serveis també s'identifiquessin amb la mateixa imatge gràfica. 

Se presenta la memoria de actividades de la Fundación Tierra del año 2012 la cual muestra que a pesar de los tiempos difíciles que vivimos la entidad ha seguido trabajando a favor de la ecología práctica.
Es presenta la memòria d'activitats de la Fundació Terra de l'any 2012 la qual mostra que malgrat els temps díficils que vivim l'entitat ha continuat treballant a favor de l'ecologia pràctica.

El Código Ético de la Fundación Tierra es un instrumento estructural que promueve una conducta responsable a favor de los valores cívicos que emanan de los propios objetivos de la entidad. Se trata pues de un compromiso público que el equipo directivo de la Fundación Tierra asume ante la sociedad a la que sirve. Un compromiso a favor de la transparencia respecto a las prácticas tanto de tipo organizativo como de participación.

El Codi Ètic de la Fundació Terra és un instrument estructural per tal de garantir una conducta a favor dels valors cívics que emanen dels propis objectius de l’entitat. Es tracta doncs d’un compromís que l’equip directiu de la Fundació Terra davant de la societat a la qual serveix a la transparència respecte a las pràctiques tant de caire organitzatiu com de participació. El codi ètic doncs defineix mesures encaminades a augmentar la transparència a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control a disposar de bones pràctiques en l’àmbit del bon govern.

Primer slide

The Earth Foundation's mission is to promote environmental awareness and encourage a new culture based on sustainable use of the planet's goods.

English

Pages

Subscribe to Ecoterra RSS