Se encuentra usted aquí

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

La Fundación Tierra fundamenta su gestión aplicando los principios de transparencia que son los que garantizan la confianza de los donantes. El Patronato de la Fundación es el máximo órgano de dirección y responsable del funcionamiento de la entidad. Está constituido por cuatro miembros que ostentan el cargo sin remuneración y lo ejercen de forma altruista.

Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també una síntesis de la realitat econòmica de l'entitat...
Se presenta la memoria de actividades y de rendición de cuentas del ejercicio 2017. La memoria o balance social recopila de forma detallada e ilustrada no sólo los éxitos de las actividades en cada uno de los ámbitos, sino también la realidad económica de la entidad...

The Economic Report and the Accounts Issuing documents are presented in 2017. The Social Report gather, thouroughly and with illustrations, not only the achievements of the activities in each of the areas but also the  economic reality that the entity went through. In 2017, Fundación Tierra's activity was focused on the following areas:
- Promotion  culture of sustainability
- Promoting environmental awareness in the funeral industry (ecofuneral)

L'anomenat "Pantà de la Foixarda" és un dels tres sots de les pedreres que hi hagué  a la muntanya de Montjuïc al costat de l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya i als peus de l'Estadi Olímpic.

El llamado "Pantano de la Foixarda" es una de los tres baches de las canteras que hubo en la montaña de Montjuïc junto al actual Museo Nacional de Arte de Cataluña y a los pies del Estadio Olímpico. Hoy en día, el mal llamado "pantano de la Foixarda" es una laguna con una lámina de agua permanente situado junto al hoyo del antiguo jardín botánico de la Foixarda y vecino del espacio de hípica de la Fuixarda.

Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva.
La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una més gran responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l'esperit que "els petits canvis són poderosos".
La Fundación Tierra tiene como objetivo canalizar y fomentar iniciativas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en los temas ambientales. La Fundación trabaja bajo el espíritu de que "los pequeños cambios son poderosos" para tratar de incentivar la cultura ambiental con un cambio de perspectiva.
Recopilació de diferentes reportatges en els quals el protagonista és l'activitat de la fundació Terra.

Páginas

Suscribirse a Ecoterra RSS