Se encuentra usted aquí

Es presenta la memòria d'activitats de la Fundació Terra de l'any 2012 la qual mostra que malgrat els temps díficils que vivim l'entitat ha continuat treballant a favor de l'ecologia pràctica.

El Código Ético de la Fundación Tierra es un instrumento estructural que promueve una conducta responsable a favor de los valores cívicos que emanan de los propios objetivos de la entidad. Se trata pues de un compromiso público que el equipo directivo de la Fundación Tierra asume ante la sociedad a la que sirve. Un compromiso a favor de la transparencia respecto a las prácticas tanto de tipo organizativo como de participación.

El Codi Ètic de la Fundació Terra és un instrument estructural per tal de garantir una conducta a favor dels valors cívics que emanen dels propis objectius de l’entitat. Es tracta doncs d’un compromís que l’equip directiu de la Fundació Terra davant de la societat a la qual serveix a la transparència respecte a las pràctiques tant de caire organitzatiu com de participació. El codi ètic doncs defineix mesures encaminades a augmentar la transparència a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control a disposar de bones pràctiques en l’àmbit del bon govern.

Primer slide

The Earth Foundation's mission is to promote environmental awareness and encourage a new culture based on sustainable use of the planet's goods.

Inglés
L'any 2011, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi i eficiència, simplicitat vital i activisme solar. En aquest exercici destaquem la pèrdua d'una de les patrones de l'entitat.
El Rebost Vital disposà d'un programa d'activitats pedagògiques adreçada a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i vinculat amb l’Àrea de Coneixement del Medi Natural. També s'hi realitzaren activitats destinades a públic des d'un punt de vista més lúdic i amb activitats de menor durada.
Guerrilla Solar is a campaign for direct action towards the promotion of solar energy and renewable energies in general, energy saving and efficiency in the DOMESTIC area.

By direct action we understand promoting specific GESTURES of people. And amongst these gestures, we want to emphasize some that have something to do with the good use of technologies that gets us closer to a "sufficiency economy".

La Despensa Vital fue un programa de actividades pedagógicas dirigida a los alumnos de quinto y sexto de primaria y vinculado con el Área de Conocimiento del Medio Natural. Igualmente se realizan actividades destinadas a público general durante los sábados.

Páginas

Suscribirse a Ecoterra RSS