Esteu aquí

Central Fotovoltaica de la seu de la Fundació Terra (1999)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Vista de la pèrgola solar fotovoltaica de la seu de la Fundació Terra situada en el casc antic de Barcelona

L'objectiu de la central fotovoltaica de la Fundació Terra es l'estalvi d'emissions tòxiques a l'atmosfera i generar electricitat verda

Fitxa tècnica de la central d'energia fotovoltaica

Número de panells solars: 21 plaques ATERSA de 110 Wp
Superfície del sostre solar: 18 m2
Orientació: Sud 35º
Potencia total: 2,2 kWp
Onduladors: 2 unitats ATERSA PRM 1500/3
Potencia anual estimada: 2.500 kWh
Producció diària mitjana: 7 kWh
Estalvi previst en emissions de gasos hivernacle: 572,2 kg de CO2 anuals
Inversió: 19.950 Euros
Subvenció: 20 % aportada por el Ajuntament de Barcelona dins del programa d'Estalvi d'Energia del Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida


Objetius de l'actuació

La primera iniciativa a Espanya
La central de energia fotovoltaica de la Fundació Terra fou la primera iniciativa que es va acollir al Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre (B.O.E. del 30 de desembre de 1998, actualment derogat) en el que es preveia un incentiu econòmic de 66 ptes pels kilowatts generats per instal·lacions fotovoltaiques de menys de 5 kWp. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Terra va voler reclamar la responsabilitat governamental de facilitar l'exercici d'aquest dret per a l'estalvi energètic a favor de les generacions futures en els habitatges familiars.

Posa't el Sol a casa
Equipar la nostra llar amb una central d'energia fotovoltaica o a la teulada de la comunitat de veïns és un compromís ineludible que hauríem d'assumir per respecte a les generacions futures. La Fundació Terra, congruent amb la seva acció ambiental ha instal·lat una potència fotovoltaica equivalent a la despesa mitjana d'energia elèctrica consumida a la llar. Les dades de producció-consum del sistema ens han de permetre obtenir dades més fiables per corregir els càlculs teòrics.

Com a entitat ambiental pretenem demostrar la importància de propiciar una major consciència d'autogenerar energia renovable domèstica per injectar a la xarxa elèctrica en una quantitat equivalent a la que consumim provinent de fonts brutes (electricitat tèrmica i nuclear). Una central d'energia fotovoltaica domèstica té un cost inferior al preu mig del parc automobilístic espanyol. El balanç energètic entre el consum elèctric a la llar i la capacitat de producció d'un tendal solar es pot optimitzar amb electrodomèstics eficients i de baix consum.