Esteu aquí

La Fàbrica del Sol (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La Fàbrica del Sol, és un projecte de transferència de tecnologia solar basada en reflectors Scheffler, fet a Zanzibar a finals del 2007.

La Fàbrica del Sol es va dissenyar como un projecte de formació pràctica per a la construcció de reflectors solars i alleugerir la crisis de la llenya.

Els participants van poder comprovar que un reflector solar Scheffler de 10 m2 requereix d'una gran precisió en tot el procés.

La Fàbrica del Sol va comptar amb laparticipació del Govern local el qual va facilitar les instal·lacions per a impartir el taller formatiu.

Taller de muntatge de reflectors solars per a cuines comunitàries a l'arxipèlag de Zanzibar (Tanzània).

Síntesi

L'any 2006 la Fundació Terra va presentar aquest projecte en el programa "Tú eliges, tú decides" de Fundación Caja Navarra sota el títol La Fàbrica del Sol en l'àmbit de la cooperació internacional per a establir un taller de formació pràctica per a fabricar reflectors solars tipus Scheffler destinats a aplicacions de cocció comunitària, especialment, forns solars per a fer pa.

El projecte es va plantejar també com un forma de transferència tecnològica solar en una regió africana especialment necessitada de recursos per a combatre l'escassesa de combustible i la consegüent desforestació alhora que es redueixen les emissions de diòxid de carboni. Finalment, com indicava el propi títol del projecte es tractava d'impartir la formació pràctica i dotar a un taller local de la infraestructura i eines bàsiques perquè en el futur els participants del projecte poguessin organitzar-se en forma de cooperativa i continuar la labor de fabricació dels reflectors solars Scheffler.

Els reflectors solars Scheffler que es va valorar com els més idonis van ser els de 10 m2. El projecte fou dissenyat per la Fundació Terra amb el suport tècnic de Solare Bruecke i la col·laboració de l'organització local SolarAfrica.network. No obstant això, una condició indispensable era comptar amb la logística de les autoritats locals, en concret del Department of Commercial Crops, Fruits and Forestry de Zanzibar - DCCFF) preocupat per implementar alternatives al consum d'energia convencional (primordialment llenya) en institucions i agro-indústries en l'Arxipèlag de Zanzibar (2.460 km2),

La tecnologia Scheffler, es va escollir per ser considerada idònia perquè els costos són assumibles per a l'economia d'una regió com la d'aquest racó del sudest africà. En aquest projecte van participar tres tècnics d'alta qualificació per a impartir el taller de formació i coordinar el desenvolupament del projecte el qual incloïa la posterior creació d'una cooperativa de treball. L'organització local Solarafrica.network aportava la coordinació del projecte sobre el terreny.

El desenvolupament del projecte

El projecte es va iniciar partir del mes de Juny 2007 per a posar en funcionament l'engranatge necessari per disposar tant del personal, materials, facilitats i recursos per a dur a terme el projecte. La Fundació Terra va coordinar els aspectes tècnics i establir els requisits generals mercès al bon fer de l'organització local (Solarafrica.network) que gaudeix del ple suport de les autoritats locals. Els resultats més destacables fou la cessió de les instal·lacions del Tractor Repair Workshop per part del Ministeri d'Agricultura de Zanzíbar, el qual a més va resultar estar molt bé equipat i amb espai suficient per poder executar amb èxit el taller de formació.

Les preparacions per a complir els requisits d'infraestructura es van executar fàcilment i les úniques complicacions van sorgir en la construcció de la base de ciment que havia d'estar perfectament anivellada i que va haver de repetir-se una segona vegada per aconseguir el nivell per disposar de la precisió que requereix la tecnologia Scheffler. Al mateix temps es va analitzar i va procurar l'adquisició en el mercat local dels materials necessaris per a la construcció dels reflectors Scheffler. Tot i així, alguns components van haver d'importar-se (engranatges per al dispositiu de tracció solar, entre altres), però la gran majoria de materials i instruments van poder adquirir-se localment a Zanzíbar o des de Dar Es Salaam.

Per a l'exercici de transferència de la tecnologia Scheffler es va seleccionar a 12 tècnics locals de procedències professionals variades. L'equip en el seu conjunt va estar format per tècnics provinents del propi Tractor Repair Workshop, per tècnics procedents de la segona illa en importància de l'Arxipèlag, Pemba, per tècnics provinents de la indústria privada (tallers de soldadura i mecànica), i per tècnics agrícoles amb coneixement de treballs en metall. Com estava previst, la primera setmana va servir per fer una posada al dia de les capacitats dels tècnics, que una vegada enfrontats a l'exigència de la més absoluta precisió que aquestes tecnologies requereixen, van créixer en les seves capacitats tècniques mentre comprovaren l'elevat grau d'especialització que exigia el procés formatiu. A partir d'aquest moment i durant els gairebé dos mesos el treball dels participants es van concentrar en la construcció dels dos reflectors Scheffler de 10 m2.

Les demostracions d'ambdós reflectors, una vegada finalitzada la seva construcció, així com la de les seves aplicacions, han resultat un èxit que ha consolidat localment l'interès per al desenvolupament d'una indústria que en permeti la seva implementació a Zanzíbar i, posteriorment, a Pemba. Un dels dos reflectors es va emplaçar per a la seva utilització industrial (petita indústria) en la cooperativa de dones Dada (traduït per "germana" en Kiswahili) al nord de la illa, per al seu ús en la cocció de melmelades i com forn per a pastissos. Aquesta cooperativa fou escollida per l'entitat local Solarafrica.network que en va valorar l'oportunitat atès que el seu mercat principal és la indústria turística (principal font d'ingressos en l'Arxipèlag) que farà que la seva exposició i difusió pública maximitzin l'impacte de les noves tecnologies Scheffler a la regió. El segon reflector s'ha emplaçat permanentment a les instal·lacions del Tractor Repair Workshop perquè sigui la base d'una futura cooperativa per a la construcció de reflectors Scheffler.

Les organitzacions participants

El projecte de La Fàbrica del Sol en aquesta primera etapa formativa ha estat possible gràcies a la implicació de les organitzacions participants. La fundació alemanya Solare Brücke ha aportat una especialista en tecnologies Scheffler, la Sra. Heike Hoedt, l'experiència de la qual i coneixements en matèria d'energies renovables destinades a països del Tercer món ha estat clau donada la seva capacitat remarcable de transferir i implantar coneixement. Solarafrica.network ha demostrat ser una organització idònia per a treballar en l'àmbit africà a mercès a les seves arrels a la regió de l'Àfrica Oriental, tant perquè disposa de membres residents com per l'extensa experiència de treball conjunt amb institucions i individus locals. Per la seva banda la Fundació Terra era la responsable del disseny del projecte, sobre la base de la valuosa assistència econòmica aportada per Fundación Caja Navarra, i aportava dos tècnics per transferir els coneixements que permetessin la reproducció d'una tecnologia solar fins a ara inaccessibles en la Regió. Cal destacar l'eficiència i entusiasme de la directora del projecte, la Sra. Marta Pahissa, l'energia de la qual ha estat decisiva per a l'èxit aconseguit.

La participació local

El Departament de Fruites, Collites Comercials i Boscos (DCCFF) - institució local receptora del projecte - ha donat el suport necessari perquè el taller formatiu per a la construcció de reflectors Scheffler funcionés amb plena eficàcia. A més, el DCCFF ha ofert un entorn amable no només per a tots els participants sinó també per donar viabilitat al seu desenvolupament futur. El Departament -treballant amb Solarafrica.network - va identificar l'oportunitat d'implantar les tecnologies Scheffler com un pas clau en el desenvolupament d'energies netes en l'Arxipèlag. El DCCFF va identificar inicialment l'aplicació Scheffler per a fer forns de pa, atès el gran poder calorífic que generen els reflectors solars Scheffler i així contribuir a minimitzar el consum energètic dels forns de llenya. Gràcies a La Fàbrica del Sol s'ha obert el camí per gaudir del benefici de poder construir localment instruments d'aprofitament de l'energia solar i la seva aplicació. Durant el desenvolupament del projecte també es va elaborar expressament un manual de muntatge i fabricació d'aquests forns solars adaptat a les condicions locals per al seu ús al taller de La Fàbrica del Sol. De tota manera, aquest manual en pdf es pot descarregar gratuïtament des d'aquí per a la seva lliure difussió (document en anglès, arxiu en baixa resolució 1.8 Mb).

Els reflectores solars com els de tipus Scheffler són eines adequades per a influenciar i exercir pressió en el marc general i legislatiu en temes energètics i de la conservació del medi ambient alhora que permeten iniciar una oferta anteriorment no existent de fonts d'energies accessibles i facilitadores. Independentment de la missió principal d'aquesta primera fase del projecte, el taller de formació de Tecnologies Scheffler de La Fàbrica del Sol ha permès capacitar a tècnics locals per a construir reflectors solars i aplicacions per al seu aprofitament. D'aquesta manera s'ha facilitat l'assentament d'una organització completament local que podrà de forma autònoma seguir el desenvolupament d'aquestes tecnologies solars en el futur.

Anàlisi dels objectius i els recursos econòmics invertits

El projecte de La Fàbrica del Sol ha estat finançat gràcies al programa "Tú eliges, tú decides" de la Fundación Caja Navarra a partir de l'elecció dels clients d'aquesta entitat. Aquest projecte va rebre el vot de 1.808 clients fet que va permetre obtenir el total del pressupost del projecte. Exactament, la xifra ha estat de vuitanta-set mil quatre-cents euros més setze mil cinc-cents aportats per Solarafrica.network i la pròpia Fundació Terra. L'èxit d'aquest projecte és doncs fruit de la confiança dels clients de Caja Navarra que amb el seu mètode participatiu ha permès que la nostra entitat pogués accedir a un projecte de cooperació singular.

L'objectiu principal d'aquest projecte de transferència tecnològica era poder portar sobre el terreny els millors experts del tema. Encara que la utilització de la tecnologia emprada en els reflectors Scheffler està disponible i lliure de patents, la complexitat de la mateixa exigeix un període de formació pràctica. Durant els dos mesos de formació intensa es va garantir que els participants seleccionats poguessin dedicar-se a jornada completa a assistir al curs teòric-pràctic. Finalment, es va aportar un fons de garantia per a la continuïtat del projecte. La suma de les beques-salari i consolidació del projecte han suposat una 22 % dels recursos. La presència de tècnics experts en la tecnologia Scheffler així com la implicació de les entitats participants és l'essència mateixa del projecte. Es reconeix que això deixa una estela d'emissions en diòxid de carboni a causa dels viatges i transports dels quals no s'ha pogut prescindir (un 13 % de la despesa executada). Tot i així estem segurs que la tecnologia transferida estalvia amb escreix les mateixes, que per altra banda s'han minimitzat al màxim.

Malgrat que el projecte exigia un treball intensiu de desenvolupament tecnològic, coordinació i gestions complexes les entitats participants van valorar que el pressupost es limités al 25 %. Aquest percentatge s'ha superat en dos punts pel fet d'incloure en el darrer moment un tercer expert i donar majors garanties al projecte. Un altre element clau, atès que es tractava d'un projecte de formació pràctica, era el de disposar de l'espai adequat i de les eines necessàries. Encara que inicialment s'havia previst l'adquisició d'un local finalment es va valorar la implicació governamental el qual va fer una cessió temporal de les instal·lacions del Tractor Repair Workshop i que en tot cas si el projecte té continuïtat el poguessin recuperar.

Com ja hem esmentat es varen buscar tots els components materials en el mercat local tot i que alguns hagueren de ser aportats des de l'exterior. La inversió en eines i útils va ser del 29 % del projecte. La major part dels components s'han incorporat als reflectors acabats. La maquinària emprada adquirida en el mercat de segona mà ha quedat sota la supervisió de Solarafrica.network.

Atès que es tractava d'un projecte en el qual els tècnics provenien de fora va caler gestionar una logística local d'allotjament fora de l'entorn turístic ja que no hagués estat econòmicament viable per a una permanència de més de dos mesos. La logística local i manutenció suposa només un 9 %. Això va ser possible perquè Solarafrica.network va facilitar un allotjament local en lloguer que a més incloïa els mitjans per a facilitar el treball tècnic (telefonia, manteniment, vigilància, etc.).

La transparència i la bona aplicació dels fons emprats queda demostrada en la memòria del projecte presentada a la Fundació Caja Navarra a la fi del 2007 i que permeten avaluar positivament el total compromís de les organitzacions participants. Una memòria gràfica (3,2 Mb en castellà) il·lustra l'evolució del projecte i posa en evidència, gairebé millor que les paraules, l'èxit aconseguit pel projecte de La Fàbrica del Sol a Zanzíbar.

galeria d'imatges del projecte
 

logo can