Esteu aquí

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra: criteris d'avaluació (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
El segell de Construcció Ecològica Ecoterra comprometia als promotors d'habitatges i edificis amb el medi ambient.
L'energia solar simbolitza sens dubte un dels compromisos de la construcció sostenible.
La il·luminació natural i de baix consum suposa un notable estalvi.
L'eficiència energètica és un criteri important a l'equipament bàsic de l'habitatge.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra (CEE) va ser una iniciativa de la Fundació Terra per fomentar que en els edificis de les promocions d'habitatges es valori de forma raonada adoptar processos i materials que siguin respectuosos amb l'entorn. No pretenia ser un sistema de certificació acreditat sinó un compromís real del promotor que la Fundació Terra avalava d'acord amb un pacte previ i una verificació del compliment del mateix. Entenem que els criteris d'avaluació del segell CEE que valoren el compromís ambiental d'un edifici suposaven per a qui els adoptava d'un notable avenç respecte a la construcció habitual. Vam elaborar una eina pràctica i senzilla, però alhora compromesa i exigent, com a aval voluntari i independent del compliment obligat de les normes vigents en el sector com les del Codi Tècnic de l'Edificació. L'adopció dels estàndards del segell CEE identificaria un nou estil de construcció d'acord amb la crisi ambiental a la qual s'enfronta la nostra societat. Els criteris del segell CEE s'agrupen en 4 grans categories i es desenvolupen en 12 criteris. Tot i que aquest programa actualment no està en funcionament, mantenim els seus continguts pel seu valor informatiu. 

Bioconstrucció

Idoneïtat ambiental de materials de construcció i decoració.

1. Pintures i vernissos ecològics

Totes les pintures i vernissos haurien de ser ecològics. Es consideren pintures ecològiques les pintures no sintètiques, elaborades amb ingredients naturals vegetals i/o minerals.

S'utilitzen aquests productes naturals en tots els casos en els quals s'han d'utilitzar pintures, laques, imprimacions, tractaments de la fusta, vernissos, pintures d'interior o altre recobriment d'una superfície amb aquest tipus de revestiment o acabat.

·Comprovació
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

2. Fusta certificada

Tota la fusta utilitzada és certificada FSC. Això inclou els sòls de fusta, marcs i portes interiors, armaris de paret, armaris de cuina i bany, fusteries exteriors, frisos, revestiments de fusta, tarimes d'exterior, gelosies, reixats, i altres usos de fusta. Queda exclosa la fusta de tipus estructural (bigues, premarcs) i la utilitzada en l'obra.

·Comprovació
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

3. Plàstics i polímers de menor impacte

Els materials de composició polimèrica han de facilitar la seva reutilizació i si es possible són biodegradables. Les reïnes i silicones se seleccionen amb base natural. S'evita el PVC en tot l'habitatge, és a dir, en instal·lacions d'aigua, instal·lació elèctrica, obertures i persianes. Això suposa la inclusió de canonades de coure, polietilè o propilè en les conduccions d'aigua, l'ús de cablejat sense PVC i sense halògens, i l'ús de fusta o alumini en obertures i persianes.

·Comprovació
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

Embolcall aïllant

Baix impacte ambiental i altes propietats aïllants de l'embolcall que protegeix l'edifici de les condicions climàtiques externes.

4. Aïllants naturals, transpirables i de baix impacte

S'utilitzen materials aïllants naturals vegetals o determinats aïllants minerals (vidre cel·lular i arlita) en totes les aplicacions de material aïllant. Això suposa la inclusió de flassades aïllants vegetals, panells d'aglomerat de suro o fibres vegetals, aïllants de cel·lulosa o suro, i els esmentats vidre cel·lular i arlita, com a substitució de les flassades o blocs d'aïllants sintètics i de l'escuma de poliuretà.

·Comprovació
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

5. Blocs de construcció de baix impacte

Els blocs de construcció (ceràmics o altres) tenen propietats aïllants per incorporar porositat, aïllament vegetal o mineral intern, o fibres vegetals en la seva composició.
Els blocs prefabricats de formigó són de formigó cel·lular.
En els tabics, s'utilitzen panells lleugers de cel·lulosa reciclada i guix o fibres vegetals i guix.
En l'ús de formigó, es prioritza l'ús de formigó amb materials reciclats.

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

6. Obertures de baixa transmissivitat i emissivitat tèrmica

Les fusteries exteriors (finestres, finestrals), incorporen:
·doble vidre amb coeficient de transmissió tèrmica inferior als 2 w/m2K (amb un gruix mínim de 8/10/8 i tractament de baixa emissivitat o bé prestacions superiors).
·marc amb trencament de pont tèrmic.

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

Energia

Sistemes per a l'eficiència i l'estalvi energètic.

7. Climatització eficient

Es considera que la climatització és eficient si està correctament dimensionada segons les característiques de l'habitatge. Per a cada sistema es valora:

·Calefacció:
Bomba de calor Inverter classe A (si s'utilitza electricitat)
Caldera de gas de condensació (si s'utilitza gas)

·Refrigeració
Bomba de calor o aire condicionat Inverter classe A
Bioclimatizadors (en climes on aquests sistemes siguin adequats)

·Comprovació
Projecte i visita obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

8. Il·luminació de baix consum

Il·luminació de baix consum en totes les aplicacions. S'empren fluorescents amb balasts electrònic, bombetes fluorescents compactes o bombetes de LED que permeten una il·luminació adequada però no excessiva (inferior a 1000 LUX).

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

9. Electrodomèstics d'alta eficiència

Els electrodomèstics incorporats en l'habitatge (frigorífic, forn, rentadora, rentavaixella) són de classe d'eficiència energètica A (i A/A/A en el cas dels aparells que tenen tres classes d'eficiència com la rentadora i el rentavaixella) o superiors.

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

10. Energies renovables

Energies renovables per a restitució del consum i monitorització de la producció en l'habitatge.

Respecte a l'energia solar tèrmica

·Es disposa dels col·lectors solars tèrmics que prescriu la normativa vigent o més.
·Existeix un monitorització fiable i visible des de l'interior de l'habitatge que permet comprovar i seguir el correcte funcionament del sistema i la seva producció.
·Existeix un contracte de manteniment. El suport actiu per a obtenir la ACS és:

Escalfador elèctric instantani d'alta eficiència (si s'utilitza electricitat)
Escalfador de gas de combustió estanca (si s'utilitza gas)

Respecte a l'energia solar fotovoltaica:

·Es disposa de mòduls solars fotovoltaics per a la restitució del 20 % del consum elèctric comunitari benvolgut.
·La instal·lació és una connexió a xarxa propietat de la comunitat.
·Existeix un monitorització fiable i visible que permet comprovar i seguir el correcte funcionament del sistema i la seva producció.

Es valorarà i animarà la utilització d'altres sistemes d'energies renovables, com l'energia geotèrmica. Segons el projecte, aquests sistemes podrien substituir el requisit d'instal·lació d'energia solar.

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Contracte de manteniment de les instal·lacions

Aigua

Pràctica d'una nova cultura de l'aigua.

11. Dispositius d'estalvi i gestió de l'aigua per a un menor consum

Tota les aixetes i cisternes disposen de sistemes d'estalvi d'aigua.

Es recull l'aigua de pluja o d'escolament (en cas que es mantingui una zona de jardí comunitària). De manera optativa es pot aplicar aquest criteri en casos en que no hagi vegetació comunitària però es desitgi usar l'aigua per a altres aplicacions (neteja del carrer o de l'escala...).

Criteris opcionals:
· Recirculació d'aigües grises
· Aigua potable de qualitat comunitària (en el cas d'emplaçaments amb l'aigua d'aixeta amb TDS > 500 ppm).

·Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada
Factures i albarans de compra
Especificacions del producte

Residus

Facilitar la participació en la classificació en origen dels residus.

12. Incorporació de la recollida selectiva en l'habitatge.

Idoneïtat en l'equipament per a la recollida selectiva de residus.

Existeix un espai integrat en el mobiliari a la cuina o safareig suficient per a contenir la separació bàsica de residus domèstics (paper, vidre, envasos, rebuig).

· Comprovació
Projecte i visita a l'obra acabada

Informació complementària

Model de compromís amb l'aval
Llistat de productes de referència