Esteu aquí

Grup de Cadena de Custòdia Ecoterra (2006-2009)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
La certificació forestal FSC ens permet visualitzar la responsabilitat ambiental amb la conservació dels productes forestals.
L'ús de la marca FSC està protegit legalment pel que per a fer-la servir cal estar estar certificat. Es pot solicitar informació a les empreses certificadores que operen al nostre país, disponibles a la web de FSC Espanya.
El paper, una eina que emprem a diari per a comunicar-nos, informar o aprendre, prové de la natura, dels arbres que possibiliten que fem servir la fusta i fibra, recursos renovables. No obstant això, desconeixem que el paper ens pot arribar des de països en què només trobem ja un 20 % dels boscos primaris originals, d'àrees forestals sobreexplotades, o que potser s'extreu de plantacions de monocultius d'arbres que han substituït el bosc original. Només volem emprar paper, com evitar tota la resta?

El segell FSC: del bosc a les entitats
La certificació forestal és una garantia que l'aprofitament del bosc no implica la seva destrucció. La certificació FSC, promoguda pel Forest Stewardship Council, garanteix que els boscos es gestionin de manera responsable i que els productes que n'obtenim, com ara el paper, mantinguin la traçabilitat o cadena de custòdia. Així arriben al mercat correctament identificats, de manera que el consumidor els pot reconèixer mitjançant el logotip del FSC.

Els materials de comunicació impresos com ara els fulletons, els butlletins i les revistes, els llibres i el paper de carta es poden imprimir amb paper certificat i fer-hi constar la marca FSC, un segell que garanteix la conservació dels boscos. També es poden triar cada cop més productes de paper i articles de fusta identificats com a procedents de boscos gestionats de manera responsable segons el FSC. La marca FSC és un sistema de gestió ambiental que pot visualitzar el compromís de les entitats a favor de la sostenibilitat.
 
Facilitar la utilització de paper certificat FSC
Amb l'objectiu d'augmentar l'ús de paper certificat procedent de boscos ben gestionats i possibilitar que els materials impresos sobre paper FSC poguessin lluir el logotip que ho acredita, la Fundació Terra va establir un grup de cadena de custòdia, una opció del sistema de certificació FSC mitjançant el qual diferents entitats o empreses poden compartir un mateix certificat, reduïnt les tasques administratives i repartint els costos que suposa estar certificat.

Amb el nom de Grup de Cadena de Custodia Ecoterra, es va constituir aquest grup d'entitats per a emprar paper certificat FSC en materials impresos. La Fundació Terra actuaba com a gerent del grup, assessorava i realitzava el seguiment necessari per a que les entitats membres que desitgessin adherir-se a la iniciativa complissin els requisits que determina el FSC per a poder emprar correctament aquest segell de gran valor ambiental.

Pertànyer al Grup suposava realitzar un petit esforç personal per a una economia més racional; a l'hora implicava practicar un major control del procés d'encàrrec de publicacions, a través d'uns procediments senzills que facilitava el gestor del grup. La contrapartida, era poder fer visible d'una manera fefaent l'aposta de l'entitat a favor de la compra verda i responsable, mitjançant un logotip reconegut que distingeix el producte editorial en el millor nivell d'implicació ambiental i social.

Tanmateix, el certificat es va obrir en alguns casos especials a petites impremtes que volien oferir als seus clients la possibilitat d'imprimir sobre paper FSC amb el logotip. Entre el perióde 2006-2009 hi van participar sis empreses en total.

Una passa més per a la compra responsable

Potser algun dia tots els productes fustaners i derivats procedeixin de boscos gestionats de manera responsable, respectuosa amb el medi i amb les persones que hi viuen i que en viuen. Però actualment és necessari distingir els productes respectuosos dels que no realitzen cap esforç per a reduir el seu impacte ambiental, i les etiquetes i certificacions són la única manera que té el gran públic per a poder fer aquesta distinció.

El paper FSC

En el cas del paper FSC, el segell ens assegura que la fibra verge que s'ha fet servir procedeix de masses forestals aprofitades amb uns criteris estrictes pel que fa a protecció ambiental i amb especial cura pel que fa als aspectes socials, com els beneficis i la participació de la població local o el respecte als pobles indígenes. És important que la fibra verge s'obtingui de manera respectuosa amb el medi, com garanteix el FSC, ja que la fabricació de paper sempre requereix un aport de fibres noves, ja sigui per aconseguir certes qualitats de paper, com pel fet que les fibres de paper es deterioren cada vegada que es fan servir, de manera que no es poden reutilitzar indefinidament. Val a dir, però, que el paper reciclat i el certificat no són excloents, i un exemple són els papers certificats FSC composats de fibres d'origen responsable i fibres reciclades.

És necessari reduir el consum de paper, augmentar la participació a la recollida selectiva i utilitzar paper reciclat, però també incorporar el criteri de conèixer l'origen dels recursos, ja que el reciclat no és l'únic paper que salva boscos.

Associar-se a favor de la certificació FSC

El Grup de Cadena de Custòdia Ecoterra va ser la primera iniciativa al país per facilitar que les entitats poguessin emprar el segell FSC en els seus materials de comunicació, prenent la responsabilitat de la impressió o publicació sense dependre de l'accés a una impremta certificada. D'una altra banda, permetia accedir a la certificació a petites impremtes o comercialitzadors de productes FSC que no podien plantejar-se una certificació individual.

Actualment, ha augmentat el número d'empreses certificades pel que fa a impremtes i distribuïdors de paper, i és molt més senzill poder accedir al paper FSC i aconseguir mostrar el segell a les publicacions certificades. Amb diverses activitats i col·laboracions fora d'aquest projecte, la Fundació Terra continua el seu compromís amb la conservació dels boscos des de l'ús final del paper.

Una eina per a consumir de forma responsable

El Grup de Cadena de Custòdia Ecoterra estava obert a qualsevol entitat o empresa amb menys de 25 treballadors i una productivitat inferior al milió de dòlars anual, que estigués interessada en usar la marca del segell FSC en els seus materials impresos, publicacions o paper institucional així com impremtes interessades a oferir el servei d'impressió en FSC o petits comercialitzadors de productes FSC. El Grup Ecoterra fou una eina per fer visible la implicació amb la conservació de la natura, una major sensibilitat social i un consum més sensat, i volem pensar que l'existència d'aquesta certificació grupal pionera ha contribuït d'alguna manera a fer avançar en el reconeixement i accessibilitat de la certificació FSC. Podeu consultar les impremptes certificades pel FSC al nostre país a l'oficina espanyola del FSC .

Els beneficis d'emprar paper certificat FSC

  • es manté la biodiversitat dels ecosistemes forestals i s'aprofita de manera respectuosa el bosc
  • es respecten els drets de les comunitats locals que viuen del bosc o hi treballen
  • es participa d'un sistema de gestió d'abast internacional amb criteris exigents i recolzat per agents econòmics, socials i ambientals
  • es fa visible la sensibilitat ambiental i el compromís amb un ús més racional dels recursos naturals a través dels materials impresos.