Esteu aquí

Un segell per a estimular una edificació més sostenible (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
El segell de Construcció Ecològica Ecoterra era un distintiu no oficial per premiar edificacions compromeses en aplicar criteris avançats de bioconstrucció i estalvi d'energia.
Versió del segell en castellà, per a edificacions de l'estat espanyol.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra es creà per a estimular que en les promocions o habitatges s'apliquin una sèrie de criteris que van més enllà de les normatives mínimes per a aconseguir habitatges pioners que tinguin menor consum energètic i emprin materials més respectuosos amb l'entorn.

La Fundació Terra, compromesa amb l'ecologia pràctica, proposà, a pesar de no ser una entitat certificadora ni una firma d'arquitectura, un sistema per distingir, identificar, premiar o felicitar amb aquest distintiu no oficial aquelles construccions que apliquin criteris de bioconstrucció avançats i emprin els productes i sistemes més "sostenibles", especialment en els entorns urbans, i en un àmbit en el qual normalment sobresurten altres valors com a incentiu de venda.

Aquesta distinció dissenyada per la Fundació Terra podia ajudar a donar a conèixer la promoció i podria convertir-se en un factor de decisió per als compradors. A més, la difusió al públic en general dels criteris més sostenibles que es podrien aplicar en qualsevol edifici convencional pot generar una major demanda de materials ecològics i sistemes d'ús de l'energia i de l'aigua més eficients en totes les construccions i reformes en un futur pròxim. Creiem que les actuals normatives, fins i tot el recentment aprovat Código Técnico de la Edificación en la pràctica no faciliten que pugui pugui valorar-se fàcilment que els edificis poden estalviar energia i recursos. Per aquest motiu el disseny de l'aval Ecoterra es basa en solucions que, al marge dels càlculs complexos, visualitzen una clara reducció de l'impacte ambiental de la construcció.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra es basava en el compliment d'una sèrie de criteris avançats , i alhora assequibles, per a animar a una construcció més respectuosa. Tot i que aquest programa actualment no està en funcionament, mantenim els seus continguts pel seu valor informatiu.

Criteris d'avaluació

Bioconstrucció
1. Pintures i vernissos ecològics
2. Fusta certificada
3. Plàstics i polímers de menor impacte

Embolcall aïllant
4. Aïllants naturals, transpirables i de baix impacte
5. Blocs de construcció de baix impacte
6. Obertures de baixa transmisivitat i emisivitat tèrmica

Energia
7. Climatització eficient
8. Il·luminació de baix consum
9. Electrodomèstics d'alta eficiència
10. Energies renovables

Aigua
11. Dispositius d'estalvi i gestió de l'aigua per a un menor consum

Residus
12. Incorporació de la recollida selectiva a l'habitatge.

Tots els criteris del segell de Construcció Ecològica Ecoterra es consideren requisits assumibles en qualsevol edificació, especialment en l'àmbit de la construcció plurifamiliar i urbana. El sobrecost d'aplicar-los no superaria el 2 % del pressupost de l'habitatge.

Obtenció del segell Ecoterra

Per a que un edifici o construcció pogués obtenir el segell de Construcció Ecològica Ecoterra, havia de complir tots els requisits i criteris que defineixen el segell.

Solament s'acceptava el no compliment d'algun punt si fós impossible realitzar-lo a causa de l'existència d'alguna normativa que obligui a l'aplicació de criteris diferents en l'edifici.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra s'atorgava de forma provisional a l'edifici en la fase de projecte i sota la signatura d'un compromís per part del responsable de la construcció (promotor, arquitecte o altre agent) conforme s'aplicaven els criteris establerts en el segell.

El segell podia no ser validat si no fós possible comprovar el compliment dels requisits, o si aquests no es complien després de la visita a l'obra acabada i les comprovacions pertinents.

Els requisits i sistemes de valoració eren de tipus indicatiu i s'adaptaven als avenços del sector. El desenvolupament dels criteris i la valoració dels edificis eren tasques que reposaven totalment en la Fundació Terra.

Procediment

1) Contacte de l'interessat / a amb la Fundació Terra.

2) Procés de demostració de l'aplicació dels criteris en el projecte. Es tracta d'un procés no oficial, encara que regulat, en el qual el responsable de la construcció ha de facilitar la informació sobre:

· Especificacions del projecte
· Materials adquirits
(Aquest procés pot ser paral·lel a l'edificació).

3) Acceptació del segell i signatura del compromís d'aplicació dels criteris establerts.

El segell Ecoterra és un aval no oficial amb l'únic objectiu d'animar a la inclusió de criteris de construcció ecològica en qualsevol promoció o edificació. No es tracta d'un procediment de certificació i no té altre cost més enllà dels costos bàsics de gestió i del compromís a efectivament portar a terme els criteris establerts.

4) Validació final i ratificació del segell de Construcció Ecològica Ecoterra.

Al finalitzar l'obra es realitzaran les comprovacions pertinents (visita en l'obra nova acabada, documents comptables, testimoniatges gràfics...) que garanteixen el compliment dels requisits de l'aval Ecoterra. Després d'aquesta comprovació es lliurarà una placa identificativa que podrà ser col·locada a la façana de l'edifici. Així mateix, a la memòria de qualitats que es lliura al comprador figuraran les especificacions del segell que han estat aplicades en l'immoble. D'aquesta manera es crea un procediment d'informació i garantia per al comprador.

Per a més informació:

Fundació Terra
Tel 936011636