Esteu aquí

Codi Ètic

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Imatge del compromís ètic de la fundació Terra

El Codi Ètic de la Fundació Terra és un instrument estructural per tal de garantir una conducta a favor dels valors cívics que emanen dels propis objectius de l’entitat. Es tracta doncs d’un compromís que l’equip directiu de la Fundació Terra davant de la societat a la qual serveix a la transparència respecte a las pràctiques tant de caire organitzatiu com de participació. El codi ètic doncs defineix mesures encaminades a augmentar la transparència a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control a disposar de bones pràctiques en l’àmbit del bon govern.

El Codi Ètic és doncs un compromís públic aprovat pel patronat de la Fundació Terra que va més enllà dels mínims que demana la llei quant a transparència, control i fiscalització de la seva gestió. Tot i que alguns experts assenyalen que els codis ètics han de tenir previstes sancions en el seu incompliment, la Fundació Terra considera que tractant-se d’un compromís públic és la pròpia societat qui ha de valorar-ne el seu grau de compliment a partir de la informació que s’aporta sobre l’entitat i disponible per a tothom. 

Per tant, les pautes de conducta aprovades en el Codi ètic il·lustra el funcionament de la Fundació Terra  i dona a la ciutadania una imatge de responsabilitat i confiança. Per la seva naturalesa jurídica la Fundació Terra no és assimilable a les associacions. Tanmateix, el Codi ètic de l’entitat s’adapta al Codi ètic definit a Barcelona el 8 de juny de 2001, en el marc del 1r Congrés de les Associacions i la seva revisió posterior del 30 d’abril de 2011 feta en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. 

Per aquest motiu el Codi Ètic respon a una triple funció: ser un instrument d’autoregulació que facilita la detecció de possibles  problemes dins l’entitat, un element d’orientació per al bon  govern i finalment una eina de diàleg amb els agents externs per facilitar les complicitats amb l’administració i altres entitats. A tots els efectes la Fundació Terra aprovant el seu propi Codi ètic no fa sinó reafirmar de formar fefaent un compromís que implícitament va assumir el moment de la seva creació l’any 1994 tal com queda palès en el fet que des d’aquesta data ha publicat les memòries d’activitats i el seu balanç econòmic, que ha treballat de forma cooperativa amb altres entitats i els seus patrons desenvolupen el seu càrrec de forma altruista.

El Codi Ètic és una declaració voluntària subscrita i aprovada pel patronat de la Fundació Terra amb l’objectiu  de promoure un comportament ètic i responsable de l’entitat i dels associats en el desenvolupament de la seva activitat. El Codi Ètic s’aplica a totes les actuacions promogudes pels diferents òrgans i  persones que conformen la Fundació Terra. Per això es comunica tant a totes les persones que treballen professionalment com aquelles que ho fan voluntàriament o les que actuen en nom seu o en representació dels seus membres. El patronat de la Fundació Terra és l’òrgan que s’encarrega de vetllar per la seva aplicació així com  resoldre qualsevol dubte o queixa que hi pugui haver per part de persones interessades internes o externes. El Codi Ètic de la fundació Terra ha estat aprovat pel patronat de l’entitat en la sessió ordinària del 19 d’abril de 2013.

El Codi Ètic complementa altres documents de caràcter voluntari que són una declaració dels valors que impulsa l’actuació de l’entitat. En aquest sentit han estat aprovats o subscrits els següents documents:

-Carta per la Terra
-Principis de Valdez
-Protocol de protecció integral contra la violència de gènere