Esteu aquí

Política de transparència

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Apostem per la Transparència com un valor per a la societat i una obligació de totes les entitats que treballem pel bé comú.

HISTÒRIA
La Fundación Tierra (Fundació Terra, en català) es va constituir el 7 d'abril de 1994 a la notaria Rubies Tarragona de Barcelona i fou aprovada pel Ministerio de Cultura segons la Orden Ministerial de 29 de juliol de 1994 e es va inscriure en el protectorat d'aquell ministeri amb el número de registre 238. El capital fundacional inicial fou l'equivalent de 6.000 euros, tanmateix, l'any 2003 el va adaptar a l'Euro i s'amplià a 100.000 euros.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L'òrgan de govern de l'entitat és el Patronat de la fundació està constituït per un equip independent de quatre persones que ostenten el càrrec per períodes de 10 anys. L'equip actual es va reelegir el 10 de desembre de 2014.

REGULACIÓ
La Fundació Terra està inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, NIF G60547601, i es regeix per la Ley 50 de 2002 sobre fundaciones actualment vigent. La Fundació Terra s'acull al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Ley 49/2002, de 23 de desembre, del “Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, i disposa dels certificats acreditatius d'aquesta condició expedits per part de la Agencia Tributaria.
Escriptura de constitució notarial
> Estatuts de la Fundació Terra (adaptats y refosos el 2009) i actualment vigents.

PRESSUPUEST I PLA ANUAL
La Fundació Terra elabora anualment el seu pressupost que aprova el Patronat i es diposita en el Protectorat de Fundacions del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BALANÇ SOCIAL I COMPTES ANUALS
El patronat de la Fundació Terra aprova el balanç social i comptes anuals o memòria econòmica. Els comptes no s'auditen d'acord amb el que estableix la legislació, ja que el total de les partides de l'actiu i l'import net del volum anual d'ingressos per l'activitat pròpiano supera els 2.400.000 €;  i el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no és superior a cinquanta. El balanç social i memòria econòmica es pot consultar des del web institucional.
A través d'aquests documents la Fundació Terra ofereix a la ciutadania una imatge fidel de com destina els recursos rebuts per al seu fi fundacional de protecció ambiental.

> Memories i balanç social de sde 1994 fins a l'actualitat

AJUDES REBUDES
La Fundació Terra no rep ajudes de cap organisme públic actualment. No està subjecta a la llei de contractes del sector públic. Tots els projectes es financen a partir de donacions, convenis i prestació de serveis.

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA Y CODI ÈTIC
La Fundació Terra té aprovada una política de transparència i un codi ètic que es poden consultar.
> Política de transparència de la fundació Terra
> Codi ètic.