Esteu aquí

Premi Eurosolar 2007 a l'Ona Solar del Mercat del Carmel (2008)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Foto de familia dels premiats solars 2007 per Eurosolar Espanya.

EUROSOLAR Espanya – l’associació Europea per les Energies Renovables –
Llurament dels Premis Solars 2007

Gener, 2008.
Per sisena vegada la secció espanyola d’EUROSOLAR – l’associació Europea per les energies renovables, atorga els Premis Solar a aquelles iniciatives i/o realitzacions exemplars en el camp de la utilització de les energies renovables a l’estat espanyol. Les iniciatives i/o realitzacions guardonades en la convocatòria de l’any 2007 han estat:

a) ciutats, municipis o serveis municipals:
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pel seu projecte d’alimentació amb energia solar de la xarxa d’enllumenat públic, mitjançant un huert solar de 810 kWp (4.500 panels solars de 200 Wp cadascun), i emprant les tecnologies d’enllumenat mes eficients del mercat. La producció estimada d’electricitat solar es de 1.100.000 kWh/any mentre que el consum de l’enllumenat públic és 1.025.500 kWh/any. Un exemple a seguir per part dels municipis espanyols. www.santfost.es

b) propietaris o usuaris d’instal·lacions que utilitzen energies renovables:
A la Fundació Terra per crear el projecte Ona Solar i exemplificar-lo en una instal·lació solar FV de 41,3 kWp situada sobre la coberta del mercat municipal del barri del Carmel (Barcelona) i als 140 titulars de les comptes de participació que varen aportar entre 1.000 i 3.000 € possibilitant la primera materializació del projecte, inaugurat el 12 de maig de 2007. La producció estimada de la instal·lació és de 52.000 kWh/any. Un clar exemple de participació ciutadana i de responsabilització davant el problema de l’escalfament global de l’atmosfera.
www.ecoterra.org

c) associacions locals o regionals que promouen projectes d’energies renovables:
A la Agencia Andaluza de la Energía pel programa PROSOL. El programa PROSOL, iniciat l’ay 1991, ha permés la instal·lació de 132.722 kWth en energia solar tèrmica (189.603 m2 de panels solars tèrmics), 2.567 kWp en energia solar FV aïllada, 2.943 kWp en energia solar FV conectada a la xarxa, 57 kW en energia eòlica de petita potència aïllada, 103 kW en instal·lacions mixtes solar FV – eòlica i 55.895 kW en energia de la biomassa a escala domèstica. Un exemple de voluntat política a favor de les energies renovables.
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

d) projectes d’arquitectura solar realitzats:

A l’empresa Isofotón per l’edifici de la seva nova fàbrica al Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga). Aquesta fàbrica, concebuda com espai productiu per a la frabricació de sistemes d’Energia Solar FV i tèrmica, està dotada de 5 formes distintes d’integració arquitectònica d’alta tecnologia i criteris d’arquitectura bioclimàtica (façanes ventilades ceràmiques, murs cortina envidriats, parasols cobierta en les quals s’integren els sistemes de captació solar FV i dues tecnologies de captació d’energía solar tèrmica situades en els forjats de la coberta, per a la producció d’aigua calenta i refrigeració mitjançant una màquina d’absorció. Un ejemple d’empresa social i ecològicament responsable. www.isofoton.es

A la La Vola - Companyia de Serveis Ambientals SAL, per l’ecoedifici situat en Manlleu i que constitueix la seva seu principal. Es tracta d’un edifici d’oficines dissenyat i construït seguint criteris de bioclimatisme i aïllament tèrmic (coberta vegetal, façana ventilada, control solar façana oest, hivernacle a la façana sud, obertures protegides per ràfecs, ventilació creuada), energia solar tèrmica (5,04 m2) i solar FV (3,36 kWp connectats a xarxa i
amb seguiment de dos eixos), a més a més de diversos elements d’estalvi energètic. Un exemple de com una petita empresa pot disposar d’un edific ecològica i energèticament eficient.
www.lavola.com

e) mitjans de comunicació: periodistes, autors o medis per haver realitzat informes o demostracions sobre energies renovables:
A GAC - Grupo Acorde Comunicació per la publicació de la revista Solar News, de periodicitat trimestral, que informa puntualment a empreses, professionals, administració i consumidors de tot allò referent a l’energia solar d’una forma amena i rigorosa.
www.grupoacorde.es/productos.php

f) iniciatives d’educació i formació en energies renovables:
A Energia berriztagarrien zentrua – Centro de energías renovables del Instituto Específico de Formación Profesional de Usurbil, Guipúzcoa) pel seu projecte integral de formació i sensibilització entorn a les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. Pel Centre, inaugurat el gener de 2003, han passat més de 600 persones en els seus programes de formació (inicial, continua, ocupacional i on-line). El Centre, disposa d’equipaments en energia
solar tèrmica en les seves diferents tecnologies, energia solar FV (9 kWp connectats a xarxa i 2 kWp autònoms), energia eòlica (4 aerogeneradors amb una potència total de 18 kW) i energia geotèrmica superficial amb una potència de 8 kW.
www.usurbil.com/tecnologias/E_renovables/home.htm

A 3E-Equipos Electrónicos Educativos S.L. per haver desenvolupat equips didàctics per a l’enssenyament teòrico-pràctic de les energies renovables: energia solar FV (entrenador rodant, entrenador modular i mesurador de la irradiació solar), energia eòlica (entrenador amb aerogenerador i túnel de vent) i energia solar tèrmica (entrenador rodant).
www.3eequipos.com/

g) sistemes de transport con energies renovables:
Al Grup de Recerca GIR de l’Escola Universitaria d’Igualada de la UPC pel projecte ‘ambOLI’, mitjançant el qual han demostrat que un vehícle convencional amb motorització diesel pot funcionar amb oli vegetal cru, extret de llavors. Es tracta d’un vehícle Volswagen Caddy modificat amb un kit de tecnologia Elsbett per poder utilitzar oli vegetal procedent del premsat directe de llavors de colsa. Projectes com ‘ambOLI’ són un exemple viu i una alternativa real als carburants procedents del petroli, sobretot a zones rurals, on generen economies locals al
servei de les comunitats locals.
www.euetii.upc.edu

h) premi especial
Aiguasol Enginyeria, S. Coop. C. L. per la seva contribució única al desenvolupament de les energies renovables, i en
especial l’energia solar tèrmica a Catalunya i a l’Estat espanyol. El seu trevall como enginyeria energètica independient especialitzada en l’anàlisi, optimització i disseny de sistemes energètics, la seva contribució en projectes singulars d’utilització de l’energia solar per abastir necessitats d’energia tèrmica i de fret la situen entre les empreses pioneresa Europa. A més a mes, la seva estructura com societat cooperativa de trevall li confereix un especial caràcter, únic al nostre país.
www.aiguasol.com