Esteu aquí

ASSESSORAMENT Servei de termografia

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La termografia permet detectar ponts tèrmics i altres mancances pel que fa a l'eficiència energètica dels edificis. La imatge superior és el termograma de part de la façana d'un edifici i la inferior la imatge real.

L'avaluació de l'eficiència energètica i de problemes de funcionament associats a fenòmens i instal·lacions tèrmics és una de les aplicacions de la termografia.

Una càmara termogràfica capta la radiació infraroja que emeten tots els cossos i la relaciona amb la temperatura a la que es troba. Les diferències de temperatura es mostren als termogrames amb paletes de colors.

La termografia pot ser útil també en aplicacions de mesura ambiental i d'investigació ja que permet visualitzar diferències de temperatura en dues dimensions (a la imatge s'aprecien les diferències de temperatura superficial entre (d'esquerra a dreta) una bombeta LED, una bombeta de baix consum i una bombeta halògena, fruit de les diferents quantitats d'energia consumida que dissipen en forma de calor.

SERVEI NO OPERATIU ACTUALMENT

Avui, impulsar l'eficiència i l'estalvi energètic en tots els àmbits és una necessitat. La termografia permet la detecció d'ineficiències i anomalies en tasques de manteniment preventiu de sistemes tèrmics i elèctrics, així com l'avaluació del comportament energètic dels edificis i habitatges i la detecció de determinades patologies constructives.

La Fundació Terra ofereix un servei d'inspecció i d'interpretació termogràfica que permet contribuir a la millora de l'eficiència, a reduir costos i despeses innecessàries de recursos gràcies a l'acció preventiva i a promoure una edificació de qualitat i sensible amb les generacions futures.

Destinataris

Professionals del sector de la construcció, instal·ladors de sistemes tèrmics, empreses, consultores, associacions de propietaris o particulars amb interès en rebre una inspecció termogràfica i l’informe de la situació d'un edifici, local o instalacions pel que fa a eficiència energètica i altres patologies detectables mitjançant la tecnologia termogràfica.

Descripció 

Les càmeres termogràfiques actuals permeten mesurar la radiació infraroja que emeten els cossos, que és un paràmetre que es pot relacionar amb la temperatura. Una inspecció termogràfica permet així obtenir informació qualitativa de les diferències de temperatura dels materials, fet que té diferents aplicacions:

Edificació
· Detecció de deficiències d'aïllament, ponts tèrmics, fuites de calor i infiltracions d'aire.
· Detecció d'humitats i danys per aigua deguts a fuites i similars.
· Detecció no invasiva de canvis de materials.
· Estat de cobertes i revestiments

Manteniment i risc
· Funcionament de sistemes de climatització, terres radiants i instal·lacions tèrmiques en general.
· Manteniment de màquines i instal·lacions tèrmiques i elèctriques (instal·lacions d'energies renovables, maquinària taller, etc.).

La termografia també pot ser d'utilitat per a altres aplicacions mediambientals i d'investigació.

La Fundació Terra ofereix la realització d'inspeccions termogràfiques en aquests àmbits, segons les necessitats de l'interessat, i aporta un informe amb els resultats obtinguts. La durada de la inspecció és variable, des de dues hores en el cas d'un habitatge o local petit, a mig dia o un dia complet en el cas de grans instal·lacions i edificis, tot i que sempre ha estat definida prèviament amb l'interessat.

Beneficis del servei

  • La detecció termogràfica d'anomalies de funcionament redueix costos i recursos, ja que permet la reparació dels elements afectats o ajustar a temps el procés, sense que sigui necessari aturar la producció o patir avaries més greus.
  • En l'edificació, la termografia és una eina clau en estudis per a la rehabilitació, l'avaluació de la posada en obra de l'aïllament o la valoració del comportament tèrmic dels diferents materials. Els requeriments internacionals cada cop més estrictes i les actualitzacions legislatives del sector apunten a què el camí, efectivament, és el d'una edificació més conscient i basada en l'eficiència i la qualitat.
  • El servei d'anàlisi i avaluació termogràfica que es presta des de la Fundació Terra disposa de la certificació oficial corresponent. 

Nota: L'avaluació termogràfica és de tipus qualitatiu i no quantitatiu, i depèn de la interpretació de les imatges, així com de factors ambientals. El fet de portar a terme una avaluació termogràfica no garanteix que es detectin automàticament totes les patologies existents. Tot i així, és una eina única per al manteniment preventiu i l'avaluació de l'eficiència en l'edificació. La Fundació Terra no es responsabilitza de les actuacions que es duguin a terme com a conseqüència dels resultats obtinguts amb la inspecció termogràfica.

Necessitats

És necessari que com a mínim una persona coneixedora de l'edifici o de les instal·lacions que cal avaluar acompanyi el tècnic termogràfic durant la inspecció. L'avaluació termogràfica d'edificis requereix d'unes condicions climatològiques adients que cal tenir en compte en definir el calendari i les condicions del servei amb l'interessat.

Informació complementària

Fulletó del Servei de Termografia