Se encuentra usted aquí

Mesura i redueix el consum elèctric contra el canvi climàtic (2008)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Aquest projecte pretén sensibilitzar contra el canvi climàtic en l’àmbit de l’entorn familiar respecte al consum elèctric en els habitatges mitjançant l’ús del kit de mesura intel·ligent. A la imatge, el kit de mesura i visualització del consum elèctric domèstic emprat al projecte (www.efergy.com).
El petit monitor o display del consum elèctric instantani o acumulat es pot colocar a qualsevol estança de la llar.
El sensor envia les dades que rep de la pinça cap al petit monitor o display del consum instantani
Sensor de dades i pinça amperimètrica en un quadre elèctric modern.

El projecte "Mesura i redueix l'electricitat contra el canvi climàtic" pretenia posar en marxa una campanya per a que les famílies fóssin més conscients del consum elèctric en el seu habitatge, mitjançant l'ús de comptadors intel·ligents i materials de difusió, per a poder prendre un compromís de reducció del consum d'energia i adoptar mesures per l'estalvi. El projecte volia apropar-se a les famílies dels nens i nenes participants en activitats infantils de lleure educatiu, facilitant-los l'accés a un element de mesura i visualització del consum elèctric casolà, fet que per si mateix constitueix un element de sensibilització ambiental de primer ordre i bàsic per impulsar comportaments que contribueixin a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Un smart-meter o "comptador intel·ligent" permet observar de manera instantània, en temps real, el consum elèctric de l'habitatge i fer-ne un seguiment més fàcil que no mitjançant la observació d'un comptador convencional o de les factures de consum. Aquests comptadors casolans ens permeten observar les petites variacions en el consum en el mateix moment en què aquestes es produeixen i relacionar-les amb els sistemes elèctrics en funcionament en aquell moment.

Bona part dels sistemes que consumeixen energia a l'habitatge són elèctrics, i a molts d'ells hi ha un gran potencial d'estalvi, com, per exemple, a la il·luminació. Per aquest motiu, aquests comptadors intel·ligents poden ajudar a conèixer millor la despesa elèctrica quotidiana i comprovar l'estalvi energètic, econòmic, i d'emissions de diòxid de carboni (CO2) que suposa el fet d'esforçar-se en introduir sistemes d'estalvi i adoptar hàbits personals respectuosos amb el medi.

Baixar el manual en castellà (PDF) de l'Smartmeter Efergy.


Prendre consciència per a avançar en un necessari canvi energètic

El projecte s'adreçava a un número prou elevat d'entitats com per a tenir capacitat per arribar fins a unes 400 famílies, a les quals es distribuïen els contadors intel·ligents i materials per a la presa de dades i la interactivitat amb l'aparell durant dues setmanes, conjuntament amb una guia explicativa amb les possibilitats que es deriven del l'ús de l'smart-meter (distingir les despeses associades als diferents aparells, detectar consums ocults...) així com consells per a reduir el consum elèctric de manera inmediata i a llarg termini. L'exposició itinerant "La Casa dels Negawatts" era un dels altres recursos de suport per a la sensibilització sobre l'eficiència energètica a l'habitatge per a les famílies. Per tal d'arribar a les famílies, les entitats d'educació en el lleure interessades a participar rebien la formació adient i feien de nexe entre els habitatges participants i els promotors del projecte: difonien el recurs a les famílies, portaven a la pràctica la gestió dels préstecs dels aparells (d'un màxim de 15 dies), instal·laven els aparells i recollien les dades de seguiment. Hi havia una compensació per aquesta feina voluntària de les entitats en forma de descomptes per a l'adquisició de productes ecològics.

Aquest projecte per a disposar de comptadors intel·ligents als habitatges permetia:
1. implicar entitats i famílies per a la pràctica de la sostenibilitat,
2. facilitar la observació de manera instantània del consum elèctric de la llar en cada moment, fet que permet ser conscient de la ineficiència d'alguns aparells o adonar-se dels consums amagats de determinats aparells,
3. introduir informació ambiental rellevant sobre l'estalvi energètic a la llar així com de les possibilitats que tenim de contribuir a la reducció de les emissions amb efecte hivernacle,
4. convertir l'acció quotidiana de les entitats d'educació en el lleure en un exemple únic d'implicació ambiental contra el canvi climàtic.

Els smart-meters

Els smart-meters o "comptadors intel·ligents" són aparells dotats d'un sensor que mesura la intensitat del corrent elèctric que circula per la caixa de connexions de l'interior de l'habitatge i d'un display, que es pot col·locar al menjador o a qualsevol altre espai de l'habitatge, que mostra el consum elèctric. Aquests aparells ajuden a monitoritzar tant el consum de la llar en cada instant com el consum acumulat al llarg dels dies. Permeten visualitzar de manera entenedora la despesa elèctrica de l'habitatge en quilowats per hora, en quilos de CO2 emesos, i fins i tot en termes monetaris.
Aquests sistemes s'instal·len de manera senzilla i d'igual manera es poden remoure, sense afectar a cap element de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.

Resultats del projecte i anàlisi de les dades obtingudes

La participació va ser més baixa de l'esperada, a causa de la limitada disponibilitat de temps de les entitats, principals agents multiplicadors del projecte, i de les possibilitats d'ús final dels contadors intel·ligents, que també van estar per sota de l'esperat. Degut bàsicament a les limitacions dels aparells de mesura, que no resultaven adequats en molts casos a la situació real de les instal·lacions elèctriques del nostre país, es van trobar molts més casos del previst en què la instal·lació de la pinça amperimètrica no era possible, o bé es va aplicar el principi de precaució en tractar-se de la manipulació, encara que fos mínima, de la instal·lació elèctrica, desestimant en alguns casos la instal·lació de l‘aparell. Però tot i així es va poder arribar a una petita part de participants amb resultats molt positius.

En retornar l'aparell, les famílies i participants al projecte també entregaven una còpia del full de mesures on s'hi recollien diverses dades: el consum elèctric instantani (en kW) en diferents moments del dia (matí, mitja tarda, vespre i nit), el consum acumulat diari (en kWh), i el seu equivalent en euros per despesa elèctrica i en emissions de CO2 associades a aquell consum. També s'hi anaven recollint observacions sobre els sistemes elèctrics emprats i les estratègies per a la reducció del consum que s'haurien posat en marxa a partir de la interactivitat amb l'smart-meter. A continuació es llisten algunes dades i resultats d'interès que s'han desprès d'aquesta experiència.


Resum de resultats de l'experiència

• Número d'habitatges participants amb tota la documentació completada: 26 habitatges.

• A l'anàlisi dels fulls de mesura s'observa que en general hi ha una correlació entre el número de persones que ocupen l'habitatge i el consum elèctric (a més persones, més consum). En canvi, no hi ha hauria una relació directa entre la superfície de l'habitatge i el consum elèctric.

• Tot i que es recomanava intentar fer el seguiment del consum habitual durant la primera setmana, i després fer el seguiment durant la segona setmana, introduïnt hàbits d'estalvi, en general el consum dels habitatges participants no mostra variacions importants de la primera a la segona setmana. Això fa pensar que molt possiblement el periode de temps escollit era adient per aconseguir un màxim aprofitament del recurs i un màxim seguiment, però potser era insuficient per a poder observar una variació en el consum amb un cert valor estadístic (d'aquesta manera les diferències observades serien causades més per particularitats del període observat que pel manteniment regular d'uns hàbits de consum en el temps).

• Cal encara una major sensibilització de la població en general en quant a conceptes com el de les emissions de CO2. Diversos dels participants van cometre errors en l'anotació de les dades d'emissions, tot i que l'aparell permetia la seva mesura sense cap confusió. S'observava que en alguns casos les dades recollides no mantenien relació amb el consum elèctric, quan en realitat haurien de ser directament proporcionals a aquest (amb un factor aproximat de 0,43 g de CO2 per kWh consumit).

• La mitjana de consum elèctric acumulat de la mostra de participants hauria estat de 6,70 kWh/dia, que suposaria un consum annual d'uns 2440 kWh per habitatge.

• La mitjana d'emissions de CO2 de la mostra de participants hauria estat de 2,63 kg de CO2 diaris, uns 960 kg de CO2 annuals associats a la despesa elèctrica de cada habitatge.

• Es calcula que si els habitatges participants, ajudats per l'ús de l'smart-meter i els materials de divulgació entregats, adoptéssin a partir de l'experiència alguna de les mesures d'estalvi proposades, com ara la reducció dels consums ocults, s'aconseguiria un estalvi energètic d'al voltant d'un 10 % per habitatge, i per tant una reducció del consum elèctric de 5200 kWh anuals i de les emissions de CO2 de 1768 kg de CO2 anuals.

La falta de dades (per omissió o errades dels participants) no ha fet possible una anàlisi més en profunditat de la resta de variables. A més, en tot cas, considerem que aquestes dades no tenen valor estadístic ja que la metodologia per a l'ompliment dels fulls no ha estat regular i la mostra no té una mida suficientment gran com per a resultar significativa.

Habitatges i entitats conscienciats per a reduir les emissions de CO2

Per a les entitats participants ha estat de gran utilitat disposar d'un recurs pràctic per a tractar el tema de l'estalvi energètic amb els infants. Les comunicacions rebudes per part de les famílies que han volgut fer arribar la seva opinió o han deixat els seus comentaris als fulls de mesura també han estat favorables. En alguns casos, fins i tot, els particulars han detallat les mesures d'estalvi adoptades a l'habitatge arran d'haver disposat de l'smart-meter a l'habitatge. Una altra mesura de l'interès despertat per els smart-meters ha estat el fet que alguns participants han manifestat el desig de poder mantenir o adquirir l'aparell, per l'alt valor que donaven al fet de poder mesurar i visualitzar de manera fàcil i instantània el seu consum elèctric. De ben segur, a més, aquest projecte també ha servit d'estímul a les diferents entitats per a seguir practicant altres iniciatives de sostenibilitat.

El projecte "Mesura i redueix contra el canvi climàtic" s'ha desenvolupat com un projecte de sensibilització ambiental contra el canvi climàtic en l'àmbit de l'entorn familiar i el consum elèctric en els habitatges i s'enmarca dins el procés d'implementació de l'Agenda 21+ del Moviment Laic i Progressista.